• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปุสฺสวโร
วัดโคกหินตั้ง
2
อินฺทปญฺโญ
วัดโพธิ์ศรีธาราม
3
สีลพโล
วัดโปร่งมีชัย
4
โชติวํโส
วัดโคกหินตั้ง
5
สิริธมฺโม
วัดคลองสันติธรรม
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1