• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
วิชโย
วัดวรญาติบำรุง
2
กิตติโสภโณ
วัดปัจฉิมานุการาม
3
อาภทฺธโร
วัดช้างพัง
4
สีลเตโช
วัดสวรรค์นคร
5
กิตฺติโก
วัดศรีบุญเรือง
6
สนฺตมโน
วัดราษฎร์สามัคคี
7
สุทนฺโต
วัดฉิมพลีมา
8
คุณสาโส
วัดหรดี
9
ฐิตธมฺโม
วัดบริบูรณ์
10
จกฺกธมฺโม
วัดศรีบุญเรือง
11
ธีรปญฺโญ
วัดพรมใต้
12
ปภาโส
วัดสังวาลย์ราษฎร์บำรุง
13
ฐานวุฑฺโฒ
วัดนครบาล
14
สุนฺทโร
วัดราษฏร์สามัคคี
15
เตชธมฺโม
วัดอรุณรังษี บ้านแซงวัวชน
16
จนทสาโร
วัดกำแพง
17
สนฺตมโน
วัดนครบาล
18
สีลเตโช
วัดพรมใต้
19
กิตฺติโสภโณ
วัดโนนมะเค็ง
20
ถาวโร
วัดปัจฉิมานุการาม
21
สญฺญโต
วัดบ้านแข้วนาราม
22
รวิวณฺโณ
วัดศิลาดาด
23
ฐานวุฑโฒ
วัดบัวทองวนาราม
24
ถิรจิตฺโต
วัดนครบาล
25
กุสลจิตฺโต
วัดวรญาติบำรุง
26
กิตฺติภทฺโท
วัดพระธาตุเจดีย์
27
จนฺทวณฺโณ
วัดฉิมพลีมา
28
จนฺทูปโม
วัดนครบาล
29
กิตฺติสาโร
วัดบุญถนอมพัฒนาราม
30
จารุธมฺโม
วัดเจดีย์
31
อติสนฺโต
วัดป่าเมตตาธรรม
32
วรปญฺโญ
วัดศรีบุญเรือง
33
ฐานุตตโม
วัดบึงบาล
34
สิริธมฺโม
วัดบุญถนอมพัฒนาราม
35
ธีรญาโณ
วัดมูลปักษี
36
ชยวุฑฺโฒ
วัดทรายมูล
37
จารุธมฺโม
วัดตาล
38
คมฺภีโร
วัดบูรพา
39
ชยวุฑฺโฒ
วัดเสาธง
ทั้งหมด 39 รายการ
1 / 1