• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กิตติโสภโณ
วัดปัจฉิมานุการาม
2
กิตฺติโก
วัดศรีบุญเรือง
3
คุณสาโส
วัดหรดี
4
จกฺกธมฺโม
วัดศรีบุญเรือง
5
วรปญฺโญ
วัดศรีบุญเรือง
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1