• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อินฺทวีโร
วัดทรงศิลา
2
สญฺญโต
วัดชัยพิบูลย์
3
อภิวฑฺฒโณ
วัดไพรีพินาศ
4
จิตฺตสํวโร
วัดชัยประสิทธิ์
5
วรกิจฺโจ
วัดโปร่งคลองเหนือ
6
ติกฺขมโน
วัดอารมย์ชื่น
7
อคฺคปญฺโญ
วัดใหม่บัวงาม
8
ชินวํโส
วัดแจ้ง
9
ปณฺฑิโต
วัดหนองคูพัฒนา
10
ติสฺโส
วัดโนนดู่พัฒนา
11
ฐิตปญฺโญ
วัดทรงศิลา
12
อติสุนทฺโร
วัดทุ่งสว่าง
13
กนฺตวโร
วัดกลางหมื่นแผ้ว
14
จนทวณโณ
วัดชัยภูมิวนาราม
15
ปภากโร
วัดตาลนาแซง
16
พลญาโณ
วัดบ้านโนนดู่พัฒนา
17
ญาณเมธี
วัดอัมพา
18
สมจิตฺโต
วัดหนองสังข์
19
วิมุตโต
วัดหนองคูพัฒนา
20
ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดโนนสูงสะอาด
21
สุธีโร
วัดทุ่งว่าง
22
ชินวโร
วัดลาดน้อย
23
โชติวโร
วัดหนองหลอด
24
จิรวฑฺฒนเมธี
วัดไพรีพินาศ
25
ปิยธโร
วัดชัยภูมิวนาราม
26
วชิรวํโส
วัดไพรีพินาศ
27
ยุทฺธชโย
วัดอัมพา
28
ปญฺญาวชิโร
วัดชัยภูมิวนาราม
29
กนฺตปญฺโญ
วัดทรงศิลา
30
สุธมฺโม
วัดวังก้านเหลือง
31
สุทฺธิจารี
วัดไพรีพินาศ
32
พุทธิเมธี
วัดชมพู
33
เขมจารี
วัดไพรีพินาศ
34
ฐานสุโภ
วัดฉีมพลี
35
ญาณวชิรเมธี
วัดอัมพา
36
สิริภทฺโท
วัดชัยภูมิวนาราม
37
อธิปญฺโญ
วัดชัยภูมิวนาราม
38
ขนฺติโก
วัดดาวเรือง
39
ปภสฺสรจิตฺโต
วัดไพรีพินาศ
40
วิชฺชากโร
วัดไพรีพินาศ
41
คุณวโร
วัดหนังสังข์
42
ขนฺติวณฺโณ
วัดตาลเดี่ยว
43
สุชีโว
วัดชุมพลสวรรค์
44
ญาณโสภโณ
วัดประชาสามัคคี
45
อหิสโก
วัดซับรวงไทร
46
ชยันโต
วัดโปร่งคลองเหนือ
47
สิริปญฺโญ
วัดทรงศิลา
48
อธิจิตฺโต
วัดหนองสังข์
49
อภิปุณฺโณ
วัดชมพู
50
ชยวุฑโฒ
วัดป่าพัฒนาธรรม
ทั้งหมด 72 รายการ
1 / 2