• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อินฺทวีโร
วัดทรงศิลา
2
อภิวฑฺฒโณ
วัดไพรีพินาศ
3
จิตฺตสํวโร
วัดชัยประสิทธิ์
4
วรกิจฺโจ
วัดโปร่งคลองเหนือ
5
ฐิตปญฺโญ
วัดทรงศิลา
6
จนทวณโณ
วัดชัยภูมิวนาราม
7
สมจิตฺโต
วัดหนองสังข์
8
สุธีโร
วัดทุ่งว่าง
9
โชติวโร
วัดหนองหลอด
10
จิรวฑฺฒนเมธี
วัดไพรีพินาศ
11
ปิยธโร
วัดชัยภูมิวนาราม
12
ปญฺญาวชิโร
วัดชัยภูมิวนาราม
13
กนฺตปญฺโญ
วัดทรงศิลา
14
สุทฺธิจารี
วัดไพรีพินาศ
15
เขมจารี
วัดไพรีพินาศ
16
สิริภทฺโท
วัดชัยภูมิวนาราม
17
อธิปญฺโญ
วัดชัยภูมิวนาราม
18
ปภสฺสรจิตฺโต
วัดไพรีพินาศ
19
วิชฺชากโร
วัดไพรีพินาศ
20
คุณวโร
วัดหนังสังข์
21
ญาณโสภโณ
วัดประชาสามัคคี
22
สิริปญฺโญ
วัดทรงศิลา
23
อธิจิตฺโต
วัดหนองสังข์
24
สุจิตฺโต
วัดชัยประสิทธิ์
25
วชิรวํโส
วัดชัยภูมิวนาราม
26
สิริจนฺโท
วัดทรงศิลา
27
สุนนฺโท
วัดศูนยืปฏิบัติธรรมวิมุตตาราม
28
โกวิโท
วัดทรงศิลา
29
อนงฺคโณ
วัดทรงศิลา
30
ปญุญาภรโณ
วัดไพรีพินาศ
31
ธมฺมโชโต
วัดชัยภูมิวนาราม
32
อภิธมฺโม
วัดสระแก้ว
33
จนฺทปญฺโญ
วัดสว่างอารมณ์
34
คนฺธสาโร
วัดสระแก้ว
ทั้งหมด 34 รายการ
1 / 1