• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กตปุญฺโญ
วัดใหม่สามัคคีธรรม
2
จารุวํโส
วัดโพนทอง
3
อภิปุญฺโญ
วัดบ้านโสกรัง
4
ปญฺญาวชิโร
วัดเขต
5
สิริมงฺคโล
วัดป่าศิลางาม
6
ธมฺมปาโล
วัดหนองบัวแดง
7
คุณวโร
วัดบ้านโนนสะอาด
8
อคฺคธมฺโม
วัดเขต
9
ปภาโส
วัดเขต
10
ภูมฺมวโร
วัดเขต
11
จารุธมฺโม
วัดราษฎร์ดำเนิน
12
นนฺทิโก
วัดดาวเรือง
13
ถาวโร
วัดโนนเก่าใหญ่
14
ญาณสมฺปนฺโน
วัดศรีสุมังคลาราม
15
ปญฺญาวโร
วัดอุดรนพพาลัย
ทั้งหมด 15 รายการ
1 / 1