• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อติเมโธ
วัดใหม่สำราญ
2
โชติธมฺโม
วัดศรีสมพร
3
สุภทฺโท
วัดภูผาทอง
4
ฐิตธมฺโม
วัดใหม่เจริญธรรม
5
ปภสฺสโร
วัดหนองไห
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1