• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปภาโส
วัดคลองเตย
2
ปญฺญาวโร
วัดคลองเตย
3
นรินฺโท
วัดศรีธงชัย
4
สรโณ
วัดห้วยกู่ม
5
ธมฺมทตฺโต
วัดบ้านโหล่นสามัคคีธรรม
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1