• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จกฺกวโร
วัดหนองบัวน้อย
2
จนฺทโก
วัดบ้านท่าบอน
3
สิริธมฺโม
วัดถ้ำวังทองคุณาราม
4
ชวนปญฺโณ
วัดบ้านคลองงูเหลือม
5
สุจิตฺโต
วัดบ้านหลังสน
6
ชาติชโย
วัดหนองจาน
7
ถิรปญฺโญ
วัดละหานค่าย
8
ชิตมาโร
วัดบ้านคลองงูเหลือม
9
สิริวฑฺฒโน
วัดละหานค่าย
10
ขนฺติธมฺโม
วัดโพธิ์ชัยศรี
11
ถาวรโร
วัดลุมพินี
12
ญาณสิทฺธิ
วัดบ้านตะลอมไผ่
13
พลธมฺโม
วัดป่าวังกะทะ
ทั้งหมด 13 รายการ
1 / 1