• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อภินันโท
วัดเกาะแก้ว
2
สุภทฺโท
วัดสว่างนาฮี
3
กตปุญฺโญ
วัดภูมิสวรรค์
4
ธีรปญฺโญ
วัดโปร่งคลอง
5
มหาลาโภ
วัดโนนสะอาด
6
สิรินฺธโร
วัดสว่างนามน
7
ฐิตมโน
วัดทักษิณ
8
สนฺตกาโย
วัดโนนแต้
9
กิตฺติปุญฺโญ
วัดนรเทพหนองขาม
10
สมิทฺธาโภ
วัดภูมิรัตนาราม
11
จกฺกธมฺโม
วัดภูมิรัตนาราม
12
เตชวณฺโณ
วัดภูมิรัตนาราม
13
สปฺปญฺโญ
วัดสว่างนามน
14
สิริสาโร
วัดปทุมวัน
15
สิริปุญฺโญ
วัดมณีรัตน์
16
ภทฺทปญฺโญ
วัดศรีดาวเรือง
17
นาถธมฺโม
วัดโนนสะอาด
18
สุขิโต
วัดหนองโก
ทั้งหมด 18 รายการ
1 / 1