• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สมิทฺธาโภ
วัดภูมิรัตนาราม
2
จกฺกธมฺโม
วัดภูมิรัตนาราม
3
เตชวณฺโณ
วัดภูมิรัตนาราม
4
สุขิโต
วัดหนองโก
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1