• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กนฺตสีโล
วัดสายนาดง
2
ญาณโสภโณ
วัดนาเวียง
3
กตสาโร
วัดแมดใน
4
ปญฺญาวโร
วัดยักษ์คุธรรมานุสรณ์ (ธ)
5
อุปสนฺโต
วัดจันทรังษี
6
อนาวิโล
วัดวังแคน
7
ปญฺญาวุโธ
วัดกุงชัย
8
โกสโล
วัดเหล่าเลิง
9
สุทฺธจิตฺโต
วัดคันสูง
10
ปสนฺโน
วัดอำนาจ
11
ปญฺญกโร
วัดไชยาติการาม
12
อมโร
วัดยางช้า
13
สนฺตจิตฺโต
วัดสระเกษ
14
อนุตฺตโร
วัดกุงชัย
15
สิริจนฺโท
วัดโพธิ์ศรีจิกดู่
16
อาสโภ
วัดหนองแสง
17
ปิยธมฺโม
วัดหนองเรือ
18
อภินนฺโท
วัดไร่ขี
19
อตฺถกโร
วัดพิทยาราม (ธ)
20
สุรเตโช
วัดแมดนอก
21
ติสฺสวโร
วัดเชตวนาราม
22
ทนฺตจาโร
วัดกุดปลาดุก
23
ปญฺญาทีโป
วัดกุดน้ำกิน
24
โชติโก
วัดวังแคน
25
สิรินฺธโร
วัดเขมาราม
26
ยโสธโร
วัดพนารักษ์ประชาราม
27
ปญฺญาธโร
วัดโนนงาม
28
คุณวีโร
วัดห้วยงูเหลือม
29
ทีฆายุโก
วัดศรีทอง
30
ติสาโร
วัดหนองงูเหลือม
31
อนาลโย
วัดโพธิ์ศรี
32
จกฺกวโร
วัดนาคำ
33
อนุวฑฺโฒ
วัดโพนเมืองน้อย
34
รตนวณฺโณ
วัดศรีมณีวัน
35
ชยปาโล
วัดหนองแก้ว
36
อินฺทปญฺโญ
วัดน้ำท่วม
37
คณิตฺโต
วัดโชติการาม
38
สนฺตจิตฺโต
วัดโพธิ์ศิลา
39
ปญฺญาวุโธ
วัดยักษ์คุธรรมานุสรณ์ (ธ)
40
คุณฺสมฺปนฺโน
วัดหนองนกหอ
41
อนิญฺชิโต
วัดบ้านดอนดู่
42
ปญฺญาธโร
วัดโนนดู่
43
ถาวโร
วัดนาหว้า
44
ยสชาโต
วัดป่าทันโนนสำราญ (ธ)
45
อภิญาโณ
วัดยักษ์คุธรรมานุสรณ์ (ธ)
46
ฐิตมโน
วัดโคกค่าย
47
สุภกิจฺโจ
วัดป่านาดอกไม้
48
จารุธมฺโม
วัดที่พักสงฆ์อินทร์แปลง
49
อาจาโร
วัดสำราญนิเวศ (ธ)
50
จารุธมฺโม
วัดพระศรีเจริญ
ทั้งหมด 130 รายการ
1 / 3