• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปญฺญกโร
วัดไชยาติการาม
2
สิรินฺธโร
วัดเขมาราม
3
ยโสธโร
วัดพนารักษ์ประชาราม
4
อนาลโย
วัดโพธิ์ศรี
5
ญาณวีโร
วัดอัมพร
6
รวิวณฺโณ
วัดตรีรัฐประชาสรรค์
7
อินฺทสาโร
วัดทุ่งสว่าง
8
อภิวณฺโณ
วัดม่วงสวาสดิ์
9
ปิยธมฺโม
วัดอัมพร
10
วุฑฺฒิจารี
วัดศรีมงคล
ทั้งหมด 10 รายการ
1 / 1