• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อนาวิโล
วัดวังแคน
2
ทนฺตจาโร
วัดกุดปลาดุก
3
โชติโก
วัดวังแคน
4
ถาวโร
วัดนาสีนวล
5
ยโสธโร
วัดห้วยร่องคำ
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1