• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปสนฺโน
วัดอำนาจ
2
อมโร
วัดยางช้า
3
กตปุญฺโญ
วัดหนองหิ้ง
4
สิริจนฺโท
วัดอำนาจ
5
วรธมฺโม
วัดอำนาจ
6
ปสนฺโน
วัดอำนาจ
7
ปิยธมฺโม
วัดอำนาจ
8
ปภาโส
วัดหนองหิ้งโคกเจริญ
9
วุฑฺฒิญาโณ
วัดอำนาจ
10
ธีรเมธี
วัดอำนาจ
11
ปิยวณฺโณ
วัดหนองหิ้ง
12
สนฺตจิตฺโต
วัดอำนาจ
13
สุจิตฺโต
วัดอำนาจ
ทั้งหมด 13 รายการ
1 / 1