• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สิริธมฺโม
วัดธาตุกู่ประภาชัย
2
ฐานธมฺโม
วัดศิลาอาสน์
3
อนุตฺตโร
วัดทรงธรรมศรีสมัย
4
จารุวณฺโณ
วัดศรีแก้ว
5
จนฺทสีโล
วัดเทพมงคลพิชัย
6
โกสโล
วัดจันทรประสิทธิ์
7
อรจาโร
วัดศรีสว่างประจันตเขต
8
อคฺคปญฺโญ
วัดพิศาลรัญญาวาส
9
อาทิจโจ
วัดสุวรรณโพธิชัย
10
อธิปัญโญ
วัดป่าอัมมาวิปัสสนาราม
11
อกกฺกรํสี
วัดโนนรัง ก.
12
ธมฺมทีโป
วัดศรีสว่างประจันตเรต
13
ปุญฺญวนโต
วัดพิศาลรัญญาวาส
14
เตชธมฺโม
วัดชัยชนะวิทยาราม
15
จนิทสาโร
วัดป่าเทพมงคล
16
สนฺตจิตฺโต
วัดสุขวนาราม
17
อภินนฺโท
วัดสุวรรณาราม
18
โชติปญฺโญ
วัดสุทธาวาสสามัคคี
19
ฐิตโสภโณ
วัดศิริชัยทรงธรรม
20
สุจิตฺโต
วัดศิริมงคล
21
พลสมฺปนฺโน
วัดศรีจูมพร
22
อนุตตฺโร
วัดป่าโนนทอง
23
สญฺญจิตโต
วัดหนองภัยศูนย์
24
จนฺทโชโต
วัดโพธิ์ชัย
25
อคฺคจิตโต
วัดสามัคคีธรรม
26
วิสารโท
วัดสามัคคีศรีสาคร
27
จิรธมฺโม
วัดศิลาถาวร
28
สิรินฺธโร
วัดบูรพา
29
ปิยสีโล
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ
30
ชาคโร
วัดรัตนมงคล
31
วรธมฺโม
วัดวังโพน
32
จิรสีโล
วัดศรีประทุม
33
สิริมงฺคโล
วัดสุทธิกาประชานิมิตร
34
ครุธมฺโม
วัดสามัคคีเจริญธรรม
35
วรธมฺโม
วัดกุงศรีสันติยาราม
36
คมฺภีโร
วัดบูรพา
37
นาถสีโล
วัดสว่างศรีมงคล
38
พุทธสีโล
วัดจันทราราม
39
ปิยวณฺโณ
วัดป่าไร่ม่วงเหนือ
40
อิทธิเตโช
วัดศิริทรงธรรม
41
สุทฺธปญฺโญ
วัดศรีกลมประชาสามัคคี
42
ติสฺสโร
วัดศรีกลมประชาสามัคคี
43
สจฺจธมฺโม
วัดป่าดวงแก้ว
44
สุวณฺณกาโย
วัดศรีสระแก้ว
45
เถรธมฺโม
วัดบ้านเทพ
46
สุภทฺโท
วัดศรีสังวาลย์อุดมเขต
47
สมปนฺโน
วัดศิริชัยพัฒนาราม
48
จารุวณฺโณ
วัดสว่างอำนวยพร
49
จนฺทสาโร
วัดอุดมพัฒนาราม
50
ฐิตธมฺโม
วัดศรีรัตนวนาราม
ทั้งหมด 114 รายการ
1 / 3