• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อรจาโร
วัดศรีสว่างประจันตเขต
2
อธิปัญโญ
วัดป่าอัมมาวิปัสสนาราม
3
ธมฺมทีโป
วัดศรีสว่างประจันตเรต
4
ฐิตโสภโณ
วัดศิริชัยทรงธรรม
5
สุทฺธปญฺโญ
วัดศรีกลมประชาสามัคคี
6
ติสฺสโร
วัดศรีกลมประชาสามัคคี
7
เถรธมฺโม
วัดบ้านเทพ
8
ญาณสาโร
วัดอรัญญวาส
9
สุภาจาโร
วัดป่าธัมาวิปัสสนาราม
10
ปญฺญาวุฑโฒ
วัดทุ่งสว่าง
11
วรปญฺโญ
วัดเทพนิมิตร
12
วรญาโณ
วัดศรีกลมประชาสามัคคี
13
วิมโล
วัดเทพนิมิตร
14
สิริภทฺโท
วัดสว่างอำนวย
15
กิตฺติวณฺโณ
วัดศรีมงคล
ทั้งหมด 15 รายการ
1 / 1