• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อรจาโร
วัดศรีสว่างประจันตเขต
2
ธมฺมทีโป
วัดศรีสว่างประจันตเรต
3
สิริภทฺโท
วัดสว่างอำนวย
4
กิตฺติวณฺโณ
วัดศรีมงคล
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1