• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อธิปัญโญ
วัดป่าอัมมาวิปัสสนาราม
2
สุภาจาโร
วัดป่าธัมาวิปัสสนาราม
3
วรปญฺโญ
วัดเทพนิมิตร
4
วิมโล
วัดเทพนิมิตร
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1