• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สิริธมฺโม
วัดธาตุกู่ประภาชัย
2
อนุตฺตโร
วัดทรงธรรมศรีสมัย
3
เตชธมฺโม
วัดชัยชนะวิทยาราม
4
จนิทสาโร
วัดป่าเทพมงคล
5
พลสมฺปนฺโน
วัดศรีจูมพร
6
อคฺคจิตโต
วัดสามัคคีธรรม
7
จิรธมฺโม
วัดศิลาถาวร
8
สิรินฺธโร
วัดบูรพา
9
สิริมงฺคโล
วัดสุทธิกาประชานิมิตร
10
คมฺภีโร
วัดบูรพา
11
สุเมธโส
วัดศิริชัยเจริญธรรม
12
สิริวิชโย
วัดพรหมประสิทธิ์
13
โกวิโท
วัดศิริชัยเจริญ
14
ปญฺญาวฑฺฒโก
วัดศรีจุมพร
15
ฐานทตฺโต
วัดศิลาถาวร
16
กลฺยาโณ
วัดศิริมงคล
ทั้งหมด 16 รายการ
1 / 1