• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อคฺคปญฺโญ
วัดพิศาลรัญญาวาส
2
ปุญฺญวนโต
วัดพิศาลรัญญาวาส
3
สุจิตฺโต
วัดศิริมงคล
4
อาภรโณ
วัดพิศาลอรัญาวาส
5
คุณากรโร
วัดพิศาลอรัญญาวาส
6
ฐิติโก
วัดพิศาลรัญญาวาส
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1