• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อภินนฺโท
วัดสุวรรณาราม
2
อนุตตฺโร
วัดป่าโนนทอง
3
จนฺทโชโต
วัดโพธิ์ชัย
4
ปิยสีโล
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ
5
ครุธมฺโม
วัดสามัคคีเจริญธรรม
6
อิทธิเตโช
วัดศิริทรงธรรม
7
จนฺทโสภี
วัดโนนคำวิเวก
8
ปญฺญาวโร
วัดศิริทรงธรรม
9
ปภสฺสโร
วัดป่าโนนคำวิเศษ
10
ปุญฺญกาโม
วัดศิริทรงธรรม
11
กิตฺติญาโณ
วัดจอมมณี
12
ขนฺติโก
วัดศรีสว่างอุดมพร
13
ธมฺมทีโป
วัดโชคอำนวย
14
ชยภินฺนโท
วัดศรีสว่าง
15
สิริธมฺโม
วัดศรีสว่างอุดมพร
16
วิทูโร
วัดผาด้วง
17
ขนฺติจิตฺโต
วัดโพธิ์ทอง
ทั้งหมด 17 รายการ
1 / 1