• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จนฺทโชโต
วัดโพธิ์ชัย
2
ครุธมฺโม
วัดสามัคคีเจริญธรรม
3
ขนฺติโก
วัดศรีสว่างอุดมพร
4
ธมฺมทีโป
วัดโชคอำนวย
5
สิริธมฺโม
วัดศรีสว่างอุดมพร
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1