• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อริยวํโส
วัดบุญบาลประดิษฐ์
2
ญาณวีโร
วัดชลประทาน
3
กตฺปุญฺโญ
วัดบุญบาลประดิษฐ์
4
โสภณเมธี
วัดดาวเรือง
5
อมฺพรรํสี
วัดแจ้งสว่างนอก
6
อคฺคธมฺโม
วัดสว่างหนองบัว
7
สุวฑฺฒนกิตฺติ
วัดแก้งนิมิตพัฒนาราม
8
เตชธมฺโม
วัดศรีโกศลวนาราม
9
กตปุญฺโญ
วัดประดู่ทอง
10
จารุธมฺโม
วัดบุญมาประดิษฐ์
11
ปญฺญาทีโป
วัดบึงสว่าง
12
ธมฺมเตโช
วัดสว่างโนนงาม
13
ญาณกิตฺตมุนี
วัดดาวเรือง
14
ขนฺติพโล
วัดแจ้งสว่างนอก
15
ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดราษี
16
นนฺทกฺวี
วัดแจ้งสว่างนอก
17
พทฺธธมฺโม
วัดชลประธาน
18
สุนฺทโร
วัดสว่างคำมี
19
วิริยชโย
วัดชลประทาน
20
วิสุทฺธิเมธี
วัดแก้งนิมิตพัฒนาราม
21
สุจิณฺโณ
วัดแก้งนิมิตพัฒนาราม
22
อาภสฺสโร
วัดโนนสูง
23
กุสลสิริ
วัดสว่างหนองบัว
24
ถาวรธมฺโม
วัดแก้งนิมิตพัฒนาราม
25
จิรจิตฺโต
วัดชลประธาน
26
อํสุสีโล
วัดบึงสว่าง
27
พุทธวโร
วัดทุ่งชัย
28
ฉวิวณฺโณ
วัดราษี
ทั้งหมด 28 รายการ
1 / 1