• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อริยวํโส
วัดบุญบาลประดิษฐ์
2
กตฺปุญฺโญ
วัดบุญบาลประดิษฐ์
3
โสภณเมธี
วัดดาวเรือง
4
อคฺคธมฺโม
วัดสว่างหนองบัว
5
สุวฑฺฒนกิตฺติ
วัดแก้งนิมิตพัฒนาราม
6
จารุธมฺโม
วัดบุญมาประดิษฐ์
7
ญาณกิตฺตมุนี
วัดดาวเรือง
8
วิสุทฺธิเมธี
วัดแก้งนิมิตพัฒนาราม
9
สุจิณฺโณ
วัดแก้งนิมิตพัฒนาราม
10
กุสลสิริ
วัดสว่างหนองบัว
11
ถาวรธมฺโม
วัดแก้งนิมิตพัฒนาราม
ทั้งหมด 11 รายการ
1 / 1