• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อมฺพรรํสี
วัดแจ้งสว่างนอก
2
ปญฺญาทีโป
วัดบึงสว่าง
3
ขนฺติพโล
วัดแจ้งสว่างนอก
4
นนฺทกฺวี
วัดแจ้งสว่างนอก
5
อํสุสีโล
วัดบึงสว่าง
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1