• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปิยวาจโก
วัดสว่างอารมณ์
2
โสภโณ
วัดโสภิตาราม
3
อภิวฑฺฒโน
วัดอิสาน
4
เขมนนฺโท
วัดสีลาขันธ์
5
จิรวฑฺฒนเมธี
วัดเจติยภูมิ
6
อาจารธมฺโม
วัดสิลาอาสน์
7
โอภาโส
วัดเกาะแก้ว
8
ธนปญฺโญ
วัดอุทัยวนาราม
9
สิริจนฺโท
วัดโพนทอง
10
อุตฺตมญาโณ
วัดเวฬุวัน
11
ปญฺญาธโร
วัดหรคุณ
12
จิตฺตทนฺโต
วัดกู่ประภาชัย
13
สิริปญฺโญ
วัดโพนทอง
14
เตชธมฺโม
วัดศรีชมชื่น
15
ปญฺญาวโร
วัดบูรพาภิรมยาราม
16
สิรินฺธโร
วัดอุทุมพร
17
อธิปญฺโญ
วัดท่าน้ำพอง
18
เตชธมฺโม
วัดอิสาณ
19
ธีรภทฺโท
วัดโพนทอง
20
สิริวณฺโณ
วัดสว่างแสงอรุณ
21
ปสนฺนจิตฺโต
วัดบัวระพา
22
จนฺทวํโส
วัดป่าเทพนิมิต
23
ภทฺทจารี
วัดท่าน้ำพอง
24
จนฺทสาโร
วัดชัยศรี
25
วชิรญาโณ
วัดท่าน้ำพอง
26
ภูริวฑฺฒโน
วัดหนองกุง
27
คมฺภีรเสฏฺโฐ
วัดป่าเทพนิมิต
28
สิริปญฺโญ
วัดหนองกุง
29
จกฺกวโร
วัดสุนันทาวาส
30
สิริมงฺคโล
วัดอุทุมพร
31
สุขวฑฺฒโน
วัดท่าน้ำพอง
32
ฐานวโร
วัดสระทอง
33
ปิยธมฺโม
วัดท่าเกษมสามัคคี
34
สิริคุตฺโต
วัดบูรพาภิรมยาราม
35
ปสนฺนจิตฺโต
วัดโพธิ์ศรี
36
อภิปุญฺโญ
วัดศรีนวล
37
อิสฺสรธมฺโม
วัดโนนสระบัว
38
สุรินฺโท
วัดโพนทอง
39
อภินนฺโท
วัดท่าน้ำพอง
40
วสุตฺตโม
วัดสุริยะสว่าง
41
นนฺทโก
วัดอิสาณ
42
ปภสฺสโร
วัดสระแก้ว
43
สุทฺธปญฺโญ
วัดสมศรี
44
ผลญาโณ
วัดสระแก้ว
45
จรณสมฺปนฺโน
วัดสระแก้ว
46
จารุธมฺโม
วัดศรีชมชื่น
47
อภิชาโน
วัดท่าน้ำพอง
48
ธมฺมวโร
วัดสีสปาวัน
49
จนฺทโชโต
วัดเจติยภูมิ
50
กนฺตสีโล
วัดท่าเกษมสามัคคี
ทั้งหมด 58 รายการ
1 / 2