• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
โสภโณ
วัดโสภิตาราม
2
เตชธมฺโม
วัดศรีชมชื่น
3
อภิปุญฺโญ
วัดศรีนวล
4
วสุตฺตโม
วัดสุริยะสว่าง
5
ปภสฺสโร
วัดสระแก้ว
6
ผลญาโณ
วัดสระแก้ว
7
จรณสมฺปนฺโน
วัดสระแก้ว
8
จารุธมฺโม
วัดศรีชมชื่น
9
ถาวโร
วัดสระแก้ว
ทั้งหมด 9 รายการ
1 / 1