• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
มหาปุญฺโญ
วัดบ้านเหล่าหลวง
2
สุเมโธ
วัดจันทรประสิทธิ์
3
อธิจิตฺโต
วัดดุสิตาราม
4
ปิยสีโล
วัดศรีประยูรพรหม (ตาผ้าขาว)
5
อนากุโล
วัดศรีประยูรพรหม (ตาผ้าขาว)
6
กุสลจิตฺโต
วัดเอี่ยมไพบูล์
7
ภูริปญฺโญ
วัดมงคลหลวง
8
ชุติวโร
วัดสุพรรณาราม
9
สุทฺธสีโล
วัดศรีมหาโพธิ์
10
อุตฺตโร
วัดมงคลหลวง
11
กนฺตสีโล
วัดโพธิ์ศิริโสภณ
12
อคฺคธมฺโม
วัดแคนเหนือ
13
อคฺคธมฺโม
วัดแคนเหนือ
14
ชาตปญฺโญ
วัดใหม่สามัคคี
15
จรณธมฺโม
วัดโนนทอง
16
กลฺยาณธมฺโม
วัดบูรณะสิทธิ์
17
อภินนฺโท
วัดสวาท
18
ธมฺมครุโก
วัดจันทรประสิทธิ์
19
สนฺตฎุฐิโก
วัดหนองกุง
20
ธมฺมปญฺโญ
วัดสว่างโนนเพียง
21
สุมโน
วัดจันทริการาม
22
สุมโน
วัดจันทริการาม
23
ญาณวีโร
วัดสว่างโนนเพียง
24
ฐิตลาโภ
วัดสว่างจูมทอง
25
สุจิตฺโต
วัดสะอาดโพธิ์ศรี
26
กตธมฺโม
วัดสามัคคี
27
มหาญาโณ
วัดจันทรประสิทธิ์
28
ธมฺมทีโป
วัดสว่างจูมทอง
29
สนฺตจิตฺโต
วัดสว่างอารมณ์
30
ปญฺญาวฑฺฒโน
วัดบูรพาราม
31
สุภกิจฺโจ
วัดมงคลหลวง
32
สุมงฺคโล
วัดโพธิ์ศิริโสภณ
33
สุมิตฺโต
วัดมงคลหลวง
34
โกวิโท
วัดสามัคคีธรรม
35
จารุวณฺโณ
วัดสว่างอารมณ์
36
ติกฺขปญฺโญ
วัดโพธิ์ชัย
37
อารยธมฺโม
วัดศรีมหาโพธิ์
38
อนงฺคโณ
วัดโพธิ์ชัย
39
อคฺคเตโช
วัดจันทรประสิทธิ์
40
ญาณวุฑฺโฒ
วัดจันทรประสิทธิ์
41
กนฺตวีโร
วัดศรีประยูรพรหม (ตาผ้าขาว)
42
ธีรสุปภาโส
วัดจันทรประสิทธิ์
43
ชุตินฺธรเมธี
วัดมัชฌิมวิทยาราม
44
กนฺตธมฺโม
วัดแคนเหนือ
45
วรธมฺโม
วัดสว่างอารมณ์
46
กิตฺติสาโร
วัดโพธิ์ชัย
47
ธีรญาโณ
วัดศรีบุญเรือง
48
ญาณทีโป
วัดศิริชัยมงคล
49
สุเมโธ
วัดสามัคคี
50
ขนฺติโก
วัดจันทรประสิทธิ์
ทั้งหมด 77 รายการ
1 / 2