• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุเมโธ
วัดจันทรประสิทธิ์
2
ธมฺมครุโก
วัดจันทรประสิทธิ์
3
ธมฺมปญฺโญ
วัดสว่างโนนเพียง
4
ญาณวีโร
วัดสว่างโนนเพียง
5
มหาญาโณ
วัดจันทรประสิทธิ์
6
โกวิโท
วัดสามัคคีธรรม
7
อคฺคเตโช
วัดจันทรประสิทธิ์
8
ญาณวุฑฺโฒ
วัดจันทรประสิทธิ์
9
ธีรสุปภาโส
วัดจันทรประสิทธิ์
10
ขนฺติโก
วัดจันทรประสิทธิ์
11
จิณฺณธมฺโม
วัดจันทรประสิทธิ์
12
ปญฺญาวชิโร
วัดจันทรประสิทธิ์
13
กนฺตสทฺโธ
วัดสว่างโนนเพียง
14
ปริชาโน
วัดสว่างโนนเพียง
15
อาจาโร
วัดโพธิ์ชัยบ้านไผ่
ทั้งหมด 15 รายการ
1 / 1