• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ทีฆายุโก
วัดศิริทรงธรรม
2
ยสปาโล
วัดชัยมงคล
3
อติสุโภ
วัดธรณีธงชัย
4
ฐานุตฺตโร
วัดเสนชัยดาประสิทธิ์
5
ตปสีโล
วัดอุ่มลอง
6
ชยาภรโณ
วัดสวรรค์
7
อรุโณ
วัดชัยมงคล
8
วชิโร
วัดอรัญญวาส
9
รวิวาโร
วัดศรีชมพู
10
ปภสฺสโร
วัดศรีไพรวรรณ
11
อตฺตทนฺโต
วัดธรณีธงชัย
12
ยโสธโร
วัดสว่างวราราม
13
ธีรปญฺโญ
วัดป่าบ้านขามเปี้ย
14
อตฺตคุตฺโต
วัดสวรรค์
15
อตฺตคุตฺโต
วัดสวรรค์
16
ธิติธมฺโม
วัดสุมังคลาราม
17
ชุตินฺธโร
วัดธรณีธงชัย
18
สุรปญฺโญ
วัดโนนทอง
19
ขนฺติโสภโณ
วัดสวรรค์
20
กตปุญฺโญ
วัดธรณีธงชัย
21
เขมจาโร
วัดสวรรค์
22
ตนฺติปาโล
วัดพิมลธรรมาราม
23
ปภสฺสโร
วัดสวรรค์
24
สนฺตจิตฺโต
วัดศรีชมพู
25
ปสนฺโน
วัดศิริทรงธรรม
26
ชินวํโส
วัดป่าหินเกิ้งวิปัสสนา
27
สทฺธาธิโก
วัดสุมังคลาราม
28
วิริโย
วัดพิมลธรรมาราม
29
ฐิตญาโณ
วัดป่าหินเกิ้งวิปัสสนา
30
คุตฺตสีโล
วัดบูรพาราม
31
อณุโร
วัดสุมังคลาราม
ทั้งหมด 31 รายการ
1 / 1