• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ยสปาโล
วัดชัยมงคล
2
อติสุโภ
วัดธรณีธงชัย
3
อรุโณ
วัดชัยมงคล
4
อตฺตทนฺโต
วัดธรณีธงชัย
5
ยโสธโร
วัดสว่างวราราม
6
ธิติธมฺโม
วัดสุมังคลาราม
7
ชุตินฺธโร
วัดธรณีธงชัย
8
กตปุญฺโญ
วัดธรณีธงชัย
9
สทฺธาธิโก
วัดสุมังคลาราม
10
คุตฺตสีโล
วัดบูรพาราม
11
อณุโร
วัดสุมังคลาราม
ทั้งหมด 11 รายการ
1 / 1