• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
โชติวโร
วัดอัมพวัน
2
ปภสฺสโร
วัดชัยสวาสดิ์
3
ทีปธมฺโม
วัดนันทาราม
4
ขนฺติธมฺโม
วัดโชติการาม
5
กตสาโร
วัดโชติการาม
6
พุทฺธญาโณ
วัดโพธิ์ศรี
7
วรสทฺโธ
วัดอัมพวัน
8
จนฺทโชโต
วัดโพธิ์ศรี
9
โชติมนฺโต
วัดธาตุกู่ทอง
10
ขนฺติธมฺโม
วัดฤาษี
11
กิตฺติปาโล
วัดป่าไพศาลสามัคคี
ทั้งหมด 11 รายการ
1 / 1