• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
โชติวโร
วัดอัมพวัน
2
ขนฺติธมฺโม
วัดโชติการาม
3
กตสาโร
วัดโชติการาม
4
วรสทฺโธ
วัดอัมพวัน
5
ขนฺติธมฺโม
วัดฤาษี
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1