• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฐิตมโน
วัดสะอาด
2
ชินทตฺโต
วัดชมภูคำ
3
โสภณปุญฺโญ
วัดสะอาด
4
ถาวรธมฺโม
วัดโพธิ์กลาง
5
สุวิชาโน
วัดโพธิ์กลาง
6
อภิชาโต
วัดฉิมพลี
7
สุภจิตฺโต
วัดขนุนโพธิ์
8
ฉนฺทสุโภ
วัดศรีสุข
9
กมโล
วัดสะอาด
10
อตฺตคุตฺโต
วัดสะอาด
ทั้งหมด 10 รายการ
1 / 1