• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อนามโย
วัดมัคคาลัย
2
นรินฺโท
วัดบูรณ์
3
สิริธมฺโม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
4
กิตฺติปโภ
วัดดอนศิลา
5
ธนวํโส
วัดชุมพร
6
ทสฺสนธมฺโม
วัดทรงศิลา
7
โฆสธมฺโม
วัดท่าละหาน
8
โชติญาโณ
วัดเกตุศิริธรรม
9
ธีรสาโร
วัดบุพพาราม
10
กนฺตวีโร
วัดทรงศิลา
11
อินทโชโต
วัดศีลขันธาราม
12
โฆสธมฺโม
วัดราษฎร์บำรุง
13
อนุตฺตโร
วัดสุนทราวาส
14
ถิรญาโณ
วัดทรงศิลา
15
ถิรปุญฺโญ
วัดสว่างโพธิ์งาม
ทั้งหมด 15 รายการ
1 / 1