• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ธมฺมปสิทฺธิ
วัดประสิทธิ์ธรรมสาร
2
ฐิตธมฺโม
วัดสิมมาราม
3
ยสินฺธโร
วัดนทีศิลาราม
4
ปุญฺญพหุโล
วัดโนนพานิช
5
สุมงฺคโล
วัดมณีจอมธรรม
6
อคฺคธมฺโม
วัดสว่างโพธิ์ศรี
7
ฐิตจาโร
วัดสวรรคงคา
8
โชติญาโณ
วัดโนนพานิช
9
อคฺคปญฺโญ
วัดถาวรนิมิตร
10
อานนฺทเมธี
วัดโพธิ์ทอง
11
กตปุญฺโญ
วัดโพธิ์ทอง
12
สุภสิทฺธิ
วัดโพธิ์ทอง
13
อุทยวโร
วัดประสิทธิ์ธรรมสาร
14
วิสุทธิเมธี
วัดท่าลี่
15
จิรภทฺโท
วัดท่าลี่
16
กนฺตวีโร
วัดโพธิ์ทอง
17
นราสโภ
วัดโพธิ์ศรี
18
ปญฺญาสาโร
วัดโนนพานิช
19
ฐานวโร
วัดป่าภูเม็งทอง
20
พุทฺธสีโล
วัดสว่างรังษี
21
สิริปญฺโญ
วัดประสิทธิ์ธรรมสาร
22
จนฺทวณฺโณ
วัดป่าสายสิริธรรม
23
ชยทตฺโต
วัดสมณะมงคล
24
จนฺทปชฺโชโต
วัดตระคลองโพธิ์
25
สมตฺโถ
วัดชัยมงคล
26
จนฺทนาโม
วัดป่านันทิกวัน
27
สุวิชฺโช
วัดป่านันทิกวัน
28
ธีรวํโส
วัดศรีบุญเรือง
29
ธมฺมรกฺขิโต
วัดเวียงไชย์
30
คุตฺตญาโณ
วัดศรีชมชื่น
31
ฐิตญาโณ
วัดประสิทธิ์ธรรมสาร
32
จนฺทวโร
วัดสำราญ
33
คุณสาโร
วัดถาวรนิมิตร
34
สมจิตฺโต
วัดสวรรคงคา
35
พทฺธกวี
วัดโพธิ์ทอง
ทั้งหมด 35 รายการ
1 / 1