• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ธมฺมปสิทฺธิ
วัดประสิทธิ์ธรรมสาร
2
อุทยวโร
วัดประสิทธิ์ธรรมสาร
3
สิริปญฺโญ
วัดประสิทธิ์ธรรมสาร
4
ฐิตญาโณ
วัดประสิทธิ์ธรรมสาร
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1