• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
วิปุโล
วัดสามัคคีบำเพ็ญผล
2
เตปสีโล
วัดโพธิ์ศรี
3
ปภสฺสโร
วัดสว่างบูรพาราม
4
จิตฺตวิริโย
วัดศรีธาตุประมัญชา
5
กิตติธโร
วัดประชาราษฎร์บำรุง
6
วราโภ
วัดป่าโคกหนองแซง
7
เขมจาโร
วัดศรีสว่าง
8
ปญฺญพโล
วัดเกาะแก้ว
9
จิตธมโม
วัดชัยภูมิ
10
ฉนฺทกโร
วัดบรมสมภรณ์
11
วชิรญาโณ
วัดวิเวกบูรพาชัย
12
จารุธมฺโม
วัดมีชัย
13
ทีปธมฺโม
วัดบูรพาชัย
14
นนฺทิโย
วัดศรีสว่างอรุณ
15
อาภาภโร
วัดป่าวิเวกโนนแคน
16
อากาลิโก
วัดศรีสมพร
17
สิริวฑฺฒโน
วัดมลานิมิต
18
วิสาโท
วัดบวรนิเวศน์
19
โชตินนโ?
วัดศรีอินทร์แปลง
20
ชลิตญาโณ
วัดป่าบูรพาราม
21
สุทฺธิญาโณ
วัดป่าบ้านโกน
22
ผาสุกาโม
วัดหลวงเพ็ญ
23
อตฺตทีโป
วัดหายโศก
24
พลญาโณ
-
25
ธมฺมทีโป
วัดป่าดงยางพรพิบูลย์
26
ตนฺติปาโล
วัดป่ายาง
27
จิรสีโล
วัดธาตุยางชุม
28
ปญญสัมภโส
วัดจอมมณีรัตน์
29
ปภาโส
วัดสว่างสามัคคี
30
ญาณวีโร
วัดสระมณี
31
เกสโร
วัดพรสวรรค์
32
สีลเตโล
วัดศรีสำราญ
33
อภิวณฺโร
วัดโพธิ์ศรีสมพร
34
อนุภทฺโท
วัดประชาสามัคคี
35
อคฺคญธมฺโม
วัดโพธิ์ชัยพัฒนาราม
36
วิชิรญาโณ
วัดธาตุหนองแวง
37
ยโสธโร
วัดโพธิ์สว่าง
38
ปภสฺสโร
วัดลุมพินีวันวราราม
39
กตธมฺโม
วัดเทพมงคล
40
ธมิมทินโน
วัดป่าหนนองโน
41
อาภสสโร
วัดศรีพันดอน
42
อิสสรธมฺโม
วัดสมสะอาด
43
อนุตตโร
วัดสุพรรณศรีแสง
44
อาทิจฺโจ
วัดป่าคำอ้อ
45
อุตตมปญโญ
วัดป่าเทพนิมิต
46
มหาวีโร
วัดโพธิ์ศรี
47
อดฺคคธมฺโม
วัดโพธิ์ศรี
48
จนฺทมฺโม
วัดศรีสุขทิพย์
49
สุธมฺโม
วัดโพธิ์ศรีใน
50
สุจิตฺโต
วัดมงคลสวัสดิ์
ทั้งหมด 405 รายการ
1 / 9