• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฉนฺทกโร
วัดบรมสมภรณ์
2
จิรสีโล
วัดธาตุยางชุม
3
ธมิมทินโน
วัดป่าหนนองโน
4
มหาวีโร
วัดโพธิ์ศรี
5
กิตติญาโณ
วัดอัมพวันวิทยาราม
6
อคฺคธมฺโม
วัดพุทธนิมิต
7
วิสุทโธ
วัดใหม่โพนทอง
8
วิชิรญาโณ
วัดอัมพวันวิทยาราม
9
เตชปญฺโญ
วัดบวรพุทธาราม
10
อภิวฑฺฒโน
วัดโพธิ์ไทรสว่าง
11
นนทวโร
วัดสระบัว
12
ขนฺติธมฺโม
วัดอัมพวันวิทยาราม
13
กนฺตธมฺโม
วัดป่าวิปัสสนาฯ
14
อมโร
วัดบรมสมภรณ์
15
สุทธสีโล
วัดสระบัว
16
วรธมฺโม
วัดป่าวิปัสสนาชัยยาราม
ทั้งหมด 16 รายการ
1 / 1