• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จิรสีโล
วัดธาตุยางชุม
2
มหาวีโร
วัดโพธิ์ศรี
3
อภิวฑฺฒโน
วัดโพธิ์ไทรสว่าง
4
นนทวโร
วัดสระบัว
5
สุทธสีโล
วัดสระบัว
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1