• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ยโสธโร
วัดโพธิ์สว่าง
2
ภูริจฑฺฒโน
วัดศรีนคราราม
3
อนาลโย
วัดสว่างหายโศก
4
ฐิตวโร
วัดศรีมงคล
5
ธมฺมธโร
วัดสว่างบัวระพา
6
ยโสธโร
วัดใหญ่สงเปลือย
7
จารุธมฺโม
วัดสว่างหายโศก
8
ปญญาธโร
วัดชศรีสว่างธาราม
9
ฐานวโร
วัดศิริชัยตลิ่งคงราษ
10
ทีฆายุโก
วัดสุวรรณาราม
11
ปญญาวชิโร
วัดวิมลธรรมาราม
12
สิทธิญาณเมธี
วัดศรีสุข
13
ชุตินฺธโร
วัดบัวระพา
14
อาภสฺสโร
วัดมหาธาตุเจดีย์
15
ธมฺมจิตโต
วัดโพธิ์ไทรทอง
16
อคฺคธมโม
วัดศรีนคราราม
17
กิตฺติวฑฺโฒ
วัดศรีบุญเรือง
18
กตสาโร
วัดคำมัง
19
ญาโญภาโส
วัดเจติยรัตน์
20
กิตฺติวณฺโณ
วัดศรีชมภู
21
สุจิตฺโต
วัดใหญ่สงเปลือย
ทั้งหมด 21 รายการ
1 / 1