• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จารุธมฺโม
วัดมีชัย
2
อภิวณฺโร
วัดโพธิ์ศรีสมพร
3
เตชปญฺโญ
วัดสว่างอารมณ์
4
กิตฺติวณฺโณ
วัดธาตุโพนเสมา
5
ฐานจาโร
วัดหายโศก
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1