• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อนุภทฺโท
วัดประชาสามัคคี
2
อิสสรธมฺโม
วัดสมสะอาด
3
อนุตตโร
วัดสุพรรณศรีแสง
4
จนฺทโสภโณ
วัดศรีชมชื่น
5
จิรปุญโญ
วัดศรีสุข
6
อรุโณ
วัดโพธิ์ศรีสมภรณ์
7
สุจิตโต
วัดหนองทุ่มบัณฑิต
8
อินทญาโณ
วัดโนนสะอาด
9
จนฺทูปโม
วัดทุ่งสว่างอารมณ์
10
สิริจนฺโท
วัดพัฒนาราม
11
สนฺตจิตฺโต
วัดป่าบ้านงิ้ว
12
มหานาโบ
วัดโนนงาม
13
สุจิตฺโต
วัดบ้านหนองสองห้องใต้
14
ฐานวโร
วัดป่าแสงธรรม
15
ปณีตจิตฺโต
วัดยางคำวราราม
16
กรุตฺตโม
วัดโพธิ์ศรีสะอาด
17
อินทวีโร
วัดทุ่งสว่างอารมณ์
18
อุปสโม
วัดโพธิ์ชัยงิ้วเหนือ
19
อธิจิตโต
วัดศรีสมบูรณ์
20
ธมฺมนโล
วัดป่าโพธิ์ชัยงิ้ว
21
กิตฺติปญฺโญ
วัดนาสีนวล
22
อาสโภ
วัดป่าหนองหิน
23
ฐิตญาโณ
วัดทุ่งเจริญ
24
กมฺพฺวณฺโณ
วัดบ้านนาสีนวล
25
พุทธสโร
วัดเวฬุวัน
26
สุทธิญาโญ
วัดพัฒนาราม
27
ญาณวีโร
วัดหนองทุ่มบัณฑิต
28
สุทธิญาโณ
วัดโนนสะอาด
29
มารชิโน
วัดบูรพาวัน
30
วีรญาโณ
วัดศรีสมบูรณ์
31
พทฺธสีโล
วัดประชาสัคคี
32
ธีรปญฺโญ
วัดบ้านม่วง
ทั้งหมด 32 รายการ
1 / 1