• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
นนฺทิโย
วัดศรีสว่างอรุณ
2
กตสาโร
วัดตระคลอง
3
สุจิตฺโต
วัดอุตตมาวาส
4
หตธมฺโม
วัดอุตตมาราม
5
สุวฑฺฒโน
วัดสระแก้ว
6
ฐานวีโร
วัดโพธิ์ชัยบ้านม่วง
7
ปภกฺโร
วัดโพธิ์ทองวนาราม
8
ปิยสีโล
วัดจันทราราม
9
ปภาโส
วัดชุมพวงสวรรค์
10
จนฺทธมฺโม
วัดศรีบุญเรือง
11
อภิปญโญ
วัดศรีสะอาด
12
คุณวโร
วัดจักรเสตดาราม
13
รมณีโย
วัดโพธิ์ศรีวิชัย
14
อธิปุณโณ
วัดโยชานิมิตร
15
มนกโร
วัดวันทนียวิหาร
16
สุนทฺโร
วัดตาลกอง
17
กตฺสีโล
วัดสังฆคณราราม
18
วิชิรญาโณ
วัดป่าลำดวน
19
ยสินฺทโร
วัดศรีสว่างอาราม
ทั้งหมด 19 รายการ
1 / 1