• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปญฺญพโล
วัดเกาะแก้ว
2
วิสาโท
วัดบวรนิเวศน์
3
ผาสุกาโม
วัดหลวงเพ็ญ
4
กตธมฺโม
วัดเทพมงคล
5
อาภสสโร
วัดศรีพันดอน
6
สิริวณฺโณ
วัดดอนแซ
7
เขมปญโญ
วัดกลางสามัคคี
8
ปิยธมฺโม
วัดป่าธรรมนิเวศน์
9
ปภากโร
วัดคำเกษแก้ว
10
กิตติสาโร
วัดป่าบ้านโคกกลาง
11
สุขิโต
วัดหลวงเพ็ญ
12
ถิรปสาโท
วัดศรีดงเย็น
13
สุขถาโย
วัดป่าพุทธรักษา
14
สีลวฑฺฒโน
วัดศรีมงคล
15
สีลธมฺโม
วัดศีลาทอง
16
จนทวํโส
วัดศรีดงเย็น
17
สิริธโร
วัดผมไผ
18
กิตติสาโร
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
19
ฐานงฺกโร
วัดหนองแดน
20
คุณสโก
วัดป่าธรรมนิเวศน์
21
ฉนฺทสีโร
วัดแจ้งสว่าง
22
พุทฺธสโร
วัดศรีบุญเรือง
23
ปิยะสีโล
วัดสรีเจริญธรรม
24
ถาวรสทฺโ?
วัดปทุมเขตวนาราม
25
อคฺคปัญโญ
วัดป่าอัมพวัน
26
ติกฺขวีโร
วัดสระแก้ว
27
ปริปุณโณ
วัดดอนแชะ
28
ปญฺญาสมฺภโว
วัดโพนสวรรค์
29
ปุญญกาโม
วัดเกาะแก้ว
30
ธมฺมธีโร
วัดหลวงเพ็ญ
31
วีรธมโม
วัดป่าศรีเจริญผล
32
ธมมจาโร
วัดศรีดงเย็น
33
ปญฺญาวโร
วัดสระแก้ว
34
โกสโล
วัดศรีบุญเรือง
35
วชิโร
วัดป่าดอนแซ
36
วีรญาโณ
วัดเทพจินดา
37
พุทฺธรกฺขิโต
วัดป่าอัมพวัน
38
สุภสฺสโร
วัดเกาะแก้ว
39
สุมงฺคโล
วัดป่าสว่างจิตนิมิตวนาราม
40
ปิยวณโณ
วัดโพธิ์ชัย
41
ปณฺณาธโร
วัดป่าอัมพวัน
42
สิริจนฺโท
วัดทองสายพัฒนาราม
ทั้งหมด 42 รายการ
1 / 1