• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปญฺญพโล
วัดเกาะแก้ว
2
วิสาโท
วัดบวรนิเวศน์
3
ผาสุกาโม
วัดหลวงเพ็ญ
4
สุขิโต
วัดหลวงเพ็ญ
5
คุณสโก
วัดป่าธรรมนิเวศน์
6
ปุญญกาโม
วัดเกาะแก้ว
7
ธมฺมธีโร
วัดหลวงเพ็ญ
8
สุภสฺสโร
วัดเกาะแก้ว
ทั้งหมด 8 รายการ
1 / 1