• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กิตติธโร
วัดประชาราษฎร์บำรุง
2
เขมจาโร
วัดศรีสว่าง
3
วชิรญาโณ
วัดวิเวกบูรพาชัย
4
อาภาภโร
วัดป่าวิเวกโนนแคน
5
โชตินนโ?
วัดศรีอินทร์แปลง
6
ปภาโส
วัดสว่างสามัคคี
7
ฐานวโร
วัดตูมคำ
8
สิริธโร
วัดวิสุทธิการาม
9
อมโร
วัดท่าสว่างศรีสำราญ
10
สุมโน
วัดโพธิ์ชัย
11
อภินนฺโท
วัดโพธิ์ชัย
12
ฐานจาโร
วัดสระบัวบาน
13
อริยวํโส
วัดสมถะเจริญ
14
สุรสกฺโก
วัดโพธิ์ชัย
15
กตทีโป
วัดศรีมงคล
16
สุทฺธญาโณ
วัดป่าสามัคคีหนองแก้ว
17
สุชาโต
วัดธรรมเสนาพัฒนาราม
18
สิริปุญโญ
วัดประดิษฐวนาราม
19
ขนติมโน
วัดพัฒนาราม
20
ฐิตธมฺโม
วัดบัวจูม
21
สุทฺธจิตฺโต
วัดสำราญธรรมคุณ
22
จารุธมฺโม
วัดโนนสะอาด
23
สุมงคโล
วัดประชาราษฎร์บำรุง
24
สิริวโร
วัดศรีคุณเมือง
25
ปิยธโร
วัดมัชฌิมาวาส
26
วีรสกฺโก
วัดป่าวิเวกโนนแคน
27
วรธมฺโม
วัดมัชฌิมาวาส
28
จารุธมฺโม
วัดโพธิ์ชัย
29
วิสุทฺโธ
วัดโนนสะอาด
30
พุทธิสาโร
วัดโนนโปร่งราษฎร์บูรณะ
31
ปุณณชมฺโม
วัดอุทิศยาราม
32
เอกชโย
วัดมัชฌิมาวาส
33
ปัญญาวชิโร
วัดโพธิสมภรณ์
34
ฐิตสทฺโธ
วัดโพธิสมภรณ์
35
สิริทโม
วัดมัชฌิมาวาส
36
โชติธัมโม
วัดโพธิ์ศรีสงคราม
37
ติสฺสโร
วัดดงอุดมวนาราม
38
ปุญญกาโม
วัดศรีทัศน์
39
ถิรปุญโณ
วัดศรีลาวรรณ
40
ปภาโส
วัดหนองบุ
41
ปญฺญสาโร
วัดธรรมศิริบัณฑิต
42
กตปุญโญ
วัดสว่างสันติธรรม
43
ปภาโส
วัดรัตนมงคล
44
กตปุญโญ
วัดป่าวิเวกโนนแคน
45
ปภาโส
วัดโสมนัสสันตยราม
46
ฐานจาโร
วัดบ้านเม่น
47
โอภาโส
วัดโพธิ์ชัย
48
ญาณธมโม
วัดวิเวกบูรพาชัย
49
สุจิณโณ
วัดโพธิ์ศรีสงคราม
50
กลฺยาณธมฺโม
วัดศรีชมชื่น
ทั้งหมด 60 รายการ
1 / 2