• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จิตธมโม
วัดชัยภูมิ
2
วิชิรญาโณ
วัดธาตุหนองแวง
3
สิทธิธมฺโม
วัดชัยภูมิ
4
วิจิตฺตธมฺโม
วัดชัยภูมิ
5
สนฺตจิตฺโต
วัดชัยภูมิ
6
ถิรจิตฺโต
วัดมัคคราราม
7
ชาตเมธี
วัดธาตุหนองแวง
8
มหาญาโณ
วัดธาตุหนองแวง
9
กิตติปญฺโญ
วัดชัยภูมิ
10
จิตฺตถาโร
วัดป่าสามัคคีธรรม
11
ฐิตมโน
วัดศรีธาตุประมัญชา
ทั้งหมด 11 รายการ
1 / 1