• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
วิปุโล
วัดสามัคคีบำเพ็ญผล
2
ขนฺติธโร
วัดโพธิ์ศรีสร้างคอม
3
สุวโจ
วัดสามัคคีบำเพ็ญผล
4
วชิโร
วัดโพธิ์ศรีสร้างคอม
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1